Ovaj veb-sajt www.gehealthcare.com, uključujući sve njegove pod-domene (u daljem tekstu „Veb-sajt“), može da se koristi isključivo u informativne svrhe i za poručivanje u skladu sa Odredbama i uslovima prodaje Veb-sajta. Korišćenjem Veb-sajta ili preuzimanjem materijala sa Veb-sajta, saglasni ste da se pridržavate uslova korišćenja navedenih u ovom obaveštenju (u daljem tekstu „Uslovi korišćenja“). Ako niste saglasni da se pridržavate ovih Uslova korišćenja, nemojte koristiti Veb-sajt niti preuzimati materijale sa Veb-sajta.

Ovi Uslovi korišćenja se povremeno mogu menjati, u celini ili delimično, bez dodatnog obaveštenja, zbog čega vas molimo da ih često proveravate: Ako nastavite da koristite Veb-sajt nakon bilo kakvih navedenih izmena, to znači da prihvatate nove uslove. Ako niste saglasni da se pridržavate ovih ili bilo kojih budućih uslova, nemojte koristiti Veb-sajt niti preuzimati materijale sa njega.

Kompanija GEHC može da ukine, izmeni, obustavi ili prekine bilo koji aspekt Veb-sajta, uključujući dostupnost bilo kojih funkcija, u bilo koje vreme. Kompanija GEHC može da ukloni, izmeni ili na drugi način promeni bilo koji sadržaj, uključujući sadržaj trećih lica, na ovom Veb-sajtu. Kompanija GEHC može da uvede ograničenja u pogledu određenih funkcija i usluga ili da vam ograniči pristup čitavom Veb-sajtu ili nekim njegovim delovima, bez obaveštenja ili odgovornosti. Kompanija GEHC u bilo kom trenutku po sopstvenom nahođenju može da ukine odobrenje i prava navedene u nastavku, kao i vaše korišćenje Veb-sajta i nakon takvog ukidanja morate odmah da uništite sve materijale koje ste preuzeli sa Veb-sajta.

Ovi Uslovi korišćenja primenjuju se isključivo na vaš pristup Veb-sajtu i njegovo korišćenje i ne menjaju uslove i odredbe bilo kog drugog sporazuma koji možda imate sa kompanijom GEHC ili njenom matičnom(im) kompanijom(ama), podređenim ili povezanim društvima u vezi sa drugim temama koje se ne tiču korišćenja ovog Veb-sajta.

Vlasnička prava

Autorska prava

Sav sadržaj ovog Veb-sajta koji je kreirala kompanija GE, uključujući, između ostalog, tekst, softver, tehničke nacrte, konfiguracije, grafikone, druge datoteke i njihov odabir, dizajn i raspored („Sadržaj“), pripada kompaniji GE Healthcare ili nekom drugom vlasniku koji je dao ovlašćenje kompaniji GE Healthcare i predmet je autorskog prava © 2000–2009. kompanije GE Healthcare („Autorsko pravo kompanije GE Healthcare“). Sva prava zadržana. Sadržaj ne sme da se menja, kopira, distribuira, ponovo koristi, reprodukuje, ponovo objavljuje, preuzima, prikazuje, objavljuje, prenosi ili prodaje u bilo kom obliku i na bilo koji način, u celini ili delimično, bez prethodne pisane dozvole kompanije GEHC, osim što možete da preuzimate i štampate Sadržaj, u celini ili delimično, za primene koje (i) nisu konkurentne ili (ii) nisu štetne po GEHC, GE Healthcare i grupu General Electric, pod uslovom da sva autorska prava ili druga vlasnička obaveštenja ostanu netaknuta. Imajte u vidu da ova strogo ograničena saglasnost može da se povuče u bilo koje vreme i ne uključuje saglasnost za ponovno objavljivanje Sadržaja ili trgovanje Sadržajem, u celini ili delimično, na bilo kojoj drugoj internet, intranet ili ekstranet stranici, ili za uključivanje Sadržaja, u celini ili delimično, u bilo koju drugu bazu podataka ili kompilaciju, ili u bilo koje drugo delo koje može da se objavi ili kojim može da se trguje. Svaka upotreba Sadržaja, osim ograničene upotrebe odobrene iznad, strogo je zabranjena. Dalje ste saglasni da ćete poštovati odredbe francuskog Zakona o intelektualnoj svojini u vezi sa, između ostalog, pravima proizvođača baza podataka, a naročito da nećete izdvajati, trajnim ili privremenim prenosom, na bilo koji medijum i u bilo kom formatu, uključujući elektronskim sredstvima ili na drugi suštinski kvalitativni ili kvantitativni način, bilo koje podatke iz baza podataka koje se nalaze na ovom Veb-sajtu, u celini ili delimično, uključujući, između ostalog, identitet korisnika, te da nećete ponovo koristiti, na suštinski kvalitativni ili kvantitativni način, bilo koje takve podatke, u celini ili delimično, na bilo kom medijumu i u bilo kom formatu, u cilju da iste stavite na raspolaganje javnosti.

Ako smatrate da se vaš materijal zaštićen autorskim pravima nepropisno koristi na ovom Veb-sajtu, molimo vas da nam se obratite.

Zaštitni žigovi

Svi zaštitni žigovi na Veb-sajtu predstavljaju trgovačke nazive ili registrovane zaštitne žigove kompanije GEHC ili njenih povezanih društava ili davalaca licence i ne smeju se reprodukovati, imitirati niti koristiti, u celini ili delimično, bez prethodne pisane dozvole kompanije GEHC ili tih povezanih društava ili davalaca licence, u zavisnosti od slučaja. Sva zaglavlja stranica, prilagođeni grafički prikazi, ikone dugmadi i logotipi predstavljaju servisne oznake, zaštitne žigove i/ili zaštićene marke kompanije GEHC ili njenih povezanih društava i ne smeju se reprodukovati, imitirati niti koristiti, u celini ili delimično, bez prethodne pisane dozvole kompanije GEHC ili tih povezanih društava. Drugi zaštitni žigovi, registrovani zaštitni žigovi, nazivi proizvoda i nazivi i/ili logotipi kompanija prikazani na Veb-sajtu predstavljaju vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Patenti 

Proizvodi i procesi kompanije GEHC navedeni ili objavljeni na Veb-sajtu obuhvaćeni su jednim patentom ili većim brojem patenata i/ili podležu drugim poslovnim tajnama i/ili bilo kojim drugim vlasničkim pravima. Kompanija GEHC zadržava sva takva prava. Nikakav prenos ili dodeljivanja bilo kojih prava prema bilo kom takvom patentu ne vrši se niti se podrazumeva bilo kojom odredbom ovih Uslova korišćenja niti bilo kojom drugom odredbom koja se nalazi na Veb-sajtu. Saglasni ste da ne kršite nijedno od gorenavedenih prava.

Softver

Bilo koji softver, uključujući sve datoteke, slike koje je generisao softver, kodove, izvor i odredište, te podatke koji prate softver (zajedno „Softver“), koji se koriste ili kojima može da se pristupi preko ovog Veb-sajta, možete da koristite isključivo da biste pristupili ovom Veb-sajtu i da biste ga koristili u svrhe i u skladu sa uslovima izričito navedenim na ovom Veb-sajtu, pod uslovom da takvo korišćenje nije konkurentno ili štetno za kompaniju GEHC. Kompanija GEHC zadržava potpuno i kompletno vlasništvo nad svim pravima na intelektualnu svojinu u Softveru. Saglasni ste da ne kopirate, distribuirate, prodajete, menjate ili kreirate izvedene radove iz bilo kog dela Softvera i da ga ne rastavljate, da ga ne podvrgavate obrnutom inženjeringu i ne rasklapate, osim kako je predviđeno članom L. 122-6-1 IV francuskog Zakona o intelektualnoj svojini u svrhe interoperabilnosti.

Ponašanje korisnika – opšte Kada koristite ovaj Veb-sajt saglasni ste:

  1. da ne narušavate i ne ometate bezbednost, niti na bilo koji drugi način zloupotrebljavate Veb-sajt ili bilo koje usluge, sistemske resurse, naloge, servere ili mreže koji su povezani sa Veb-sajtom ili povezanim veb-stranicama ili kojima preko njih može da se pristupi;
  2. da ne narušavate i ne ometate bilo kakvu drugu upotrebu Veb-sajta ili povezanih veb-stranica od strane korisnika;
  3. da ne otpremate, objavljujete ili na drugi način prenosite preko ovog Veb-sajta bilo kakve viruse ili druge štetne ili destruktivne datoteke;
  4. da ne koristite i ne pokušavate da koristite nalog, servis ili sistem nekog drugog lica bez odobrenja kompanije GEHC, te da ne kreirate niti koristite lažan identitet na ovom Veb-sajtu;
  5. da ne prenosite preko ovog Veb-sajta bezvrednu poštu, lančana pisma, neželjenu poštu ili bilo koju drugu vrstu nezahtevanih masovnih e-poruka fizičkim ili pravnim licima koja se nisu saglasila da primaju takvu poštu;
  6. da ne otkrivate svoje korisničko ime i lozinku drugim licima na Veb-sajtu ili van njega;
  7. da ne pokušavate da neovlašćeno pristupite Veb-sajtu ili delovima Veb-sajta kojima je zabranjen opšti pristup; i
  8. da ne koristite Veb-sajt za traženje, davanje ili pribavljanje određenog medicinskog saveta, medicinskog mišljenja, dijagnoze ili terapije koji se primenjuju na određeno stanje pacijenta ili situaciju.

Pored toga, saglasni ste 

(i) da ste isključivo odgovorni za postupke i komunikaciju preduzete ili prenete vašim korišćenjem ovog Veb-sajta ili aktivnostima na njemu i 

(ii) da ćete poštovati sve važeće lokalne, regionalne, državne i međunarodne zakone i propise, uključujući, između ostalog, ograničenja izvoza u Sjedinjenim Državama, koji se odnose na vaše korišćenje ovog Veb-sajta ili vaše aktivnosti na njemu.

Ponašanje korisnika – Zajednice na mreži i druga interaktivna područja

Veb-sajt sadrži delove u kojima možete da objavljujete i delite komentare sa drugim korisnicima Veb-sajta o raznim temama. Saglasni ste da nećete objavljivati ili na drugi način distribuirati na Veb-sajtu ili preko njega nezakonitu, klevetničku, uznemirujuću, nedozvoljenu, nasilnu, uvredljivu, preteću ili nepristojnu komunikaciju ili materijale bilo koje vrste, ili materijale koji krše autorska prava, zaštitne žigove, poslovne tajne, privatnost ili druga zaštićena ili vlasnička prava bilo koje treće strane, ili koji bi mogli da predstavljaju krivično delo, koji povlače građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji važeći zakon ili propis; ili koji su na drugi način sporni, uključujući, između ostalog, sadržaj koji pokazuje netrpeljivost, rasizam, seksizam ili mržnju, ili koji promoviše nezakonite aktivnosti, uključujući, između ostalog, neovlašćenu upotrebu medicinskih sredstava ili nanošenje fizičke povrede bilo kom licu. Kompanija GEHC zadržava pravo, ali nije u obavezi da ukloni bilo koje materijale koje smatra spornim, po sopstvenom nahođenju i bez navođenja vašeg imena. Saglasni ste da zaštitite kompaniju GEHC i njena povezana društva i strane sa kojima je kompanija GEHC zaključila ugovore u svrhe hostovanja ili održavanja ovog Veb-sajta, od svih potraživanja trećih lica zasnovanih na vašoj komunikaciji ili materijalima koje ste objavili ili na vašem korišćenju ovog Veb-sajta.


Izričito ste saglasni da nećete razmatrati niti navoditi bilo kog određenog pacijenta, medicinsko stanje bilo kog određenog pacijenta ili bilo koje druge informacije koje bi mogle da identifikuju određenog pacijenta. Dalje ste izričito saglasni da nećete razmatrati, odobravati niti pominjati neodobrenu upotrebu medicinskih proizvoda, uključujući svaku upotrebu koju nije odobrila američka Uprava za hranu i lekove ili druga nadležna regulatorna agencija.

Komunikacija na mreži na Veb-sajtu i preko njega

Osim kako je drugačije navedeno u donjem odeljku 5, saglasni ste da sva komunikacija koju prenesete bilo kome preko Veb-sajta ili radovi zaštićeni autorskim pravima koje objavite na Veb-sajtu, uključujući, između ostalog, pitanja, komentare, predloge, ideje, planove, napomene, nacrte, konfiguracije, specifikacije, porudžbenice, ponude ili zahteve za dostavljanje ponuda, podatke o učinku, informacije o nalozima ili druge materijale, podatke ili informacije (zajedno „Informacije“), nisu poverljivi i nisu vlasnički, te da po prenosu tih Informacija kompaniji GEHC putem e-pošte ili na drugi način dajete kompaniji GEHC neograničenu, neopozivu, neisključivu, globalnu licencu bez tantijema, sa mogućnošću davanja podlicence (uključujući, između ostalog, licencu za autorska prava), za korišćenje, reprodukovanje, javno izvođenje, prenos i distribuciju tih Informacija na bilo kom medijumu u bilo koju svrhu, i dalje ste saglasni da kompanija GEHC ima slobodu da koristi sve ideje, koncepte, znanja i veštine koje nam dostavite vi ili lica koja postupaju u vaše ime.

Politika privatnosti

Potvrđujete i saglasni ste da kompanija GEHC može da koristi podatke prikupljene tokom naše saradnje u svrhe navedene u našoj Politici privatnosti, koja čini sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

Informacije o sadržaju, proizvodima i uslugama kompanije GEHC – Ograničenja

Smatra se da je sav sadržaj dostupan preko Veb-sajta, uključujući, između ostalog, podatke, tehničke nacrte, konfiguracije, informacije o ponudama i porudžbinama i kataloške liste, tačan. Međutim, vi treba samostalno da procenite tačnost informacija i korisnost svakog sadržaja, proizvoda ili usluge dostupnih preko Veb-sajta za vaše konkretne potrebe. Specifikacije proizvoda i usluga podložne su promenama bez obaveštenja i kompanija GEHC zadržava pravo da vrši izmene obrade, materijala ili konfiguracije bez obaveštenja. Kompanija GEHC ne garantuje da će proizvodi ili usluge navedeni u ovom katalogu na mreži biti dostupni u vreme vaše porudžbine. Sve informacije na Veb-sajtu podložne su odricanjima iz donjeg odeljka 8.

Veze ka sadržaju trećih lica

Veze ka drugim veb-stranicama. 

Ovaj Veb-sajt s vremena na vreme može da sadrži veze ka drugim veb-stranicama. Ove veze su date kao pogodnost i ne predstavljaju odobrenje, sponzorstvo ili preporuku kompanije GEHC, njenu povezanost ili udruživanje sa kompanijom GEHC, niti odgovornost kompanije GEHC za povezane veb-stranice ili bilo koji sadržaj, uslugu ili proizvod dostupne preko takvih veb-stranica. Ako odlučite da posetite bilo koju povezanu veb-stranicu, to činite na sopstveni rizik i dužni ste da preduzmete sve mere zaštite od virusa ili drugih destruktivnih elemenata. Veze ne podrazumevaju da su kompanija GEHC ili ovaj Veb-sajt zakonski ovlašćeni da koriste bilo koje zaštitne žigove, trgovinske nazive, logotipe ili simbole autorskih prava koji su prikazani ili kojima se može pristupiti preko tih veza, ili da je bilo koja povezana veb-stranica ovlašćena da koristi bilo koji zaštitni žig, trgovinski naziv, logotip ili simbol autorskih prava koji pripadaju nama ili bilo kom našem povezanom ili podređenom društvu.

Veze sa drugih veb-stranica.

Sve veze ka ovom Veb-sajtu mora da odobri kompanija GEHC u pisanoj formi, osim što je kompanija GEHC saglasna sa vezama u kojima: 

(1) je veza samo tekstualna i sadrži samo naziv početne stranice ovog Veb-sajta,

(2) veza pokazuje samo početnu stranicu Veb-sajta, a ne i dublje stranice,

(3) veza, kada je korisnik aktivira, prikazuje ovu početnu stranicu Veb-sajta preko celog ekrana, a ne samo u „okviru“ na povezanoj veb-stranici i 

(4) izgled, položaj i drugi aspekti veze:

(i) ne stvaraju lažan utisak da su neko pravno lice ili njegove aktivnosti ili proizvodi povezani sa kompanijom GEHC ili njenim povezanim društvima ili da ih sponzorišu kompanija GEHC ili njena povezana društva, ili 

(ii) ne štete niti umanjuju ugled povezan sa nazivom i zaštitnim žigovima kompanije GEHC ili njenih povezanih društava. U svakom slučaju, saglasni ste da kompanija GEHC zadržava pravo da povuče ovu saglasnost za vezu bez razloga ili obaveštenja u bilo koje vreme i obavezujete se da izbrišete bilo koju vezu za koju je kompanija GEHC povukla svoju saglasnost.

Sadržaj trećih lica. Veb-sajt s vremena na vreme može da sadrži materijal, podatke ili informacije koje su dostavila, objavila ili ponudila treća lica, uključujući, između ostalog, oglase ili objave u diskusijama zajednice na mreži. Saglasni ste da ni kompanija GEHC ni njena povezana društva nemaju nikakvu odgovornost prema vama za bilo koji materijal, podatke ili informacije trećih lica.

Odricanja

OVAJ VEB-SAJT I SADRŽAJ KOJI JE PREKO NJEGA DOSTUPAN PRUŽAJU SE U VIĐENOM I DOSTUPNOM STANJU.

U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI KOJU DOPUŠTA VAŽEĆI ZAKON, KOMPANIJA GEHC I NJENA POVEZANA DRUŠTVA ODRIČU SVE GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, SVE GARANCIJE UTRŽIVOSTI, PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJA.

IZRIČITO STE SAGLASNI DA SAMI SNOSITE RIZIK ZA SVAKU UPOTREBU OVOG VEB-SAJTA, UKLJUČUJUĆI SAV SADRŽAJ, PODATKE ILI SOFTVER KOJI SE DISTRIBUIRAJU, PREUZIMAJU ILI KOJIMA SE PRISTUPA SA ILI PREKO VEB-SAJTA. RAZUMETE I SAGLASNI STE DA ĆETE BITI ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA SVAKU ŠTETU NANETU VAŠEM POSLOVANJU, VAŠEM RAČUNARSKOM SISTEMU ILI ZA GUBITAK PODATAKA KOJI PROISTEKNE IZ PREUZIMANJA TAKVOG SADRŽAJA, PODATAKA I/ILI SOFTVERA.

POTVRĐUJETE DA KOMPANIJA GEHC NI U KOM POGLEDU NE KONTROLIŠE BILO KOJE INFORMACIJE, PROIZVODE ILI USLUGE KOJE NUDE TREĆA LICA PREKO VEB-SAJTA. OSIM KAKO JE DRUGAČIJE USAGLAŠENO U PISANOJ FORMI, KOMPANIJA GEHC I NJENA POVEZANA DRUŠTVA NE PREUZIMAJU BILO KAKVU ODGOVORNOST I NE DAJU NIKAKVE GARANCIJE ILI IZJAVE U POGLEDU TAČNOSTI, AKTUELNOSTI, POTPUNOSTI, POUZDANOSTI ILI KORISNOSTI BILO KOG SAVETA, MIŠLJENJA, IZJAVE ILI DRUGOG SADRŽAJA, ILI BILO KOJIH PROIZVODA ILI USLUGA KOJE DISTRIBUIRAJU ILI STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE TREĆA LICA PREKO OVOG VEB-SAJTA.

KOMPANIJA GEHC NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE DA ĆE OVAJ VEB-SAJT ILI NJEGOV SADRŽAJ ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE, ILI DA ĆE OVAJ VEB-SAJT ILI NJEGOV SADRŽAJ BITI BEZ PREKIDA, PRAVOVREMENI, SIGURNI ILI BEZ GREŠAKA, ILI DA ĆE NEDOSTACI, AKO IH IMA, BITI ISPRAVLJENI. KOMPANIJA GEHC NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE NI U POGLEDU REZULTATA KOJI BI MOGLI DA SE DOBIJU NA OSNOVU KORIŠĆENJA OVOG VEB-SAJTA ILI NJEGOVOG SADRŽAJA, ILI U POGLEDU TAČNOSTI, POTPUNOSTI ILI POUZDANOSTI BILO KOJIH INFORMACIJA DOBIJENIH KORIŠĆENJEM OVOG VEB-SAJTA.

KOMPANIJA GEHC NE PREUZIMA BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KOJU ŠTETU KOJU PRETRPI KORISNIK, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK PODATAKA USLED KAŠNJENJA, IZOSTANKA ISPORUKE SADRŽAJA ILI E-POŠTE, GREŠAKA, PREKIDA RADA SISTEMA, POGREŠNIH ISPORUKA SADRŽAJA ILI E-POŠTE, PREKIDA RADA MREŽE ILI SISTEMA, OŠTEĆENJA DATOTEKA ILI PREKIDA USLUGA IZAZVANIH NEMAROM KOMPANIJE GEHC, NJENIH POVEZANIH DRUŠTAVA, NJENIH DAVALACA LICENCE ILI GREŠKAMA I/ILI PROPUSTIMA KORISNIKA.

OSIM KAKO JE DRUGAČIJE PROPISANO VAŽEĆIM ZAKONIMA I PROPISIMA U VEZI SA BEZBEDNOŠĆU PODATAKA O LIČNOSTI, KOMPANIJA GEHC ODRIČE SE SVIH GARANCIJA I IZJAVA DA ĆE INFORMACIJE KOJE SE PRENOSE PUTEM VEB-SAJTA OSTATI POVERLJIVE.

NIKAKAV SAVET ILI INFORMACIJA, BILO USMENI ILI PISANI, KOJE SU VAM DALI KOMPANIJA GEHC ILI TREĆA LICA PREKO VEB-SAJTA NEĆE PREDSTAVLJATI BILO KAKVU GARANCIJU.

NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJE ILI IZUZIMANJE ODREĐENIH GARANCIJA ILI USLOVA, PA SE NEKA OD GORENAVEDENIH IZUZIMANJA MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.

Ograničenje odgovornosti

NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, NEMAR, KOMPANIJA GEHC ILI NJENA MATIČNA, PODREĐENA ILI POVEZANA DRUŠTVA, SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI, ZASTUPNICI ILI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU KOJA PROISTEKNE IZ KORIŠĆENJA ILI U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA OVOG VEB-SAJTA ILI BILO KOG SADRŽAJA VEB-SAJTA ILI, OSIM KAKO JE DRUGAČIJE PROPISANO VAŽEĆIM ZAKONIMA I PROPISIMA KOJI SE TIČU BEZBEDNOSTI PODATAKA O LIČNOSTI, KOJA PROISTEKNE IZ NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA ILI IZMENE VAŠIH PRENOSA ILI PODATAKA, ILI DRUGIH INFORMACIJA KOJE SE ŠALJU ILI PRIMAJU ILI KOJE SE NE ŠALJU ILI NE PRIMAJU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ŠTETU ZBOG GUBITKA PROFITA, UPOTREBE, PODATAKA ILI DRUGIH NEMATERIJALNIH SREDSTAVA, ČAK I UKOLIKO JE KOMPANIJA GEHC OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. STRANE POTVRĐUJU DA JE OVO RAZUMNA PODELA RIZIKA.

NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJE ILI IZUZIMANJE ODGOVORNOSTI ZA INDIREKTNU, SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, PA SE NEŠTO OD GORENAVEDENOG MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.

Opšte

Važeći zakon. Ovi Uslovi korišćenja biće regulisani zakonom Francuske, u skladu sa svim nacionalnim, međunarodnim ili konvencijama ili propisima Evropske zajednice, čije su odredbe obavezne. Pored toga, bilo koje odredbe javnih politika o zaštiti neprofesionalnih korisnika prevladaće nad odredbama ovih Uslova korišćenja u slučaju sukoba.

Nadležni sud. U odsustvu međusobne saglasnosti, sve sporove koji proisteknu iz tumačenja i/ili sprovođenja ovih Uslova korišćenja rešavaće isključivo nadležni sudovi u Parizu.

Drugo. Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju celokupan sporazum između vas i kompanije GEHC koji reguliše vaše korišćenje Veb-sajta. Ukoliko se bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja pokaže nevažećom ili nesprovodivom iz bilo kog razloga, ta odredba će se smatrati odvojivom od ostalih odredbi i neće uticati na njihovu valjanost ili sprovodivost.